از 12 هفته پیش، سرانجام لحظه ای را که همه ی ما  بی صبرانه در انتظارش بودیم، فرا رسید. دومین ابر ستاره افغانستان در برنامه جمعه ابر ستاره افغانستان 1394 انتخاب شد.